Go to top

Przed uruchomieniem kredytu ratalnego

Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać kredyt?

Osoba fizyczna ubiegająca się o kredyt musi spełniać łącznie poniższe warunki:

 • być obywatelem RP,
 • legitymować się ważnym dowodem osobistym oraz posiadać stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Polski,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mieć ukończone 18 lat,
 • wykazywać się regularnymi dochodami ze źródeł akceptowanych przez bank,
 • posiadać numer telefonu (komórkowego lub stacjonarnego), który może być wykorzystywany przez bank do kontaktu.

Niezbędnym warunkiem otrzymania kredytu jest również pozytywna ocena zdolności kredytowej klienta, dokonywana zgodnie z zasadami oceny ryzyka kredytowego stosowanymi przez bank.

Jakie źródła dochodów są akceptowane przez Bank?

Bank akceptuje poniższe źródła dochodów:

 • umowa o pracę,
 • działalność gospodarcza,
 • działalność rolnicza,
 • emerytura/zasiłek przedemerytalny,
 • renta,
 • kontrakt wojskowy,
 • kontrakt menedżerski,
 • pełnienie funkcji prezesa/członka zarządu,
 • pełnienie funkcji radnego/posła,
 • renta rodzinna (z wyłączeniem renty rodzinnej na okres nauki).
Jaką kwotę kredytu mogę otrzymać?

Minimalna kwota kredytu to 300 zł. Maksymalna kwota kredytu zależy od metody i wyniku oceny zdolności kredytowej klienta. Jeśli kredyt jest udzielany w procesie na oświadczenie o dochodach, maksymalna kwota kredytu wynosi przynajmniej 5000 zł (maksymalna kwota może się różnić u niektórych sprzedawców współpracujących z bankiem; sprzedawcy informują o wysokości maksymalnej kwoty kredytu w swoich serwisach internetowych).

Czy mogę otrzymać więcej niż jeden kredyt?

Tak, jeśli pozwala na to zdolność kredytowa klienta.

Czy jest możliwe sfinansowanie towaru częściowo z własnych środków?

Tak, ale wyłącznie wtedy, gdy taką formę dodatkowego rozliczenia płatności za zakupy dopuszcza sprzedawca. W takiej sytuacji we wniosku ratalnym online na etapie kalkulacji kwoty raty dostępne będzie pole 'wpłata własna'.

Czy do otrzymania kredytu wymagane są jakieś dokumenty?

Do otrzymania kredytu na uproszczonych zasadach oceny zdolności kredytowej, tj. na oświadczenie, wymagany jest jedynie ważny dowód osobisty.

Ponadto, przed przystąpieniem do składania wniosku o kredyt należy przygotować numer rachunku bankowego, z którego będzie wykonywany przelew weryfikacyjny 1 PLN oraz aktualne dane o dochodach i zatrudnieniu (w tym NIP pracodawcy).

Jakie towary mogę kupić na raty?

Bank uzgadnia indywidualnie z każdym sprzedawcą jakie kategorie towarów mogą być sprzedawane na raty. Jeżeli przy konkretnym produkcie są dostępne raty jako metoda płatności - można z nich korzystać.

Jak szybko otrzymam decyzję?

Decyzja kredytowa zapada zwykle w czasie do 15 minut.

Czas weryfikacji wniosku o kredyt zależy m. in. od dostępności Biura Informacji Kredytowej oraz konieczności dodatkowego sprawdzenia przez Bank danych z wniosku, dlatego w indywidualnych przypadkach (szczególnie w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy) czas oczekiwania na decyzję może ulec wydłużeniu.

Jakie są etapy wnioskowania o kredyt ratalny?
 • Kwota raty
  Wybierasz dostępny produkt kredytowy oraz liczbę rat. System prezentuje wysokość raty kredytu. Możesz również poznać szczegóły symulacji oferty.
 • Dane osobowe
  Podajesz swoje dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, serię i nr dowodu osobistego, datę ważności dowodu.
 • Adres i ROR
  Podajesz swoje dane adresowe, tj. adres zamieszkania / korespondencyjny, adres zameldowania oraz dane kontaktowe, w tym numer telefonu komórkowego i adres e-mail. Wskazujesz numer rachunku bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny 1 PLN.
 • Dochód i zobowiązania
  Podajesz szczegóły dotyczące źródła dochodu (w tym NIP pracodawcy), stałe wydatki miesięczne, liczbę osób na utrzymaniu oraz szczegóły zobowiązań (miesięczne raty bankowe i pozabankowe swoje oraz współmałżonka, sumę limitów kredytowych).
 • Oświadczenia
  Wyrażasz szereg zgód, w tym na weryfikację Twoich danych w BIK oraz zgodę na przetwarzanie Twoich danych po wygaśnięciu zobowiązania.

Kolejne etapy procesu po wydaniu wstępnej pozytywnej decyzji przez Bank to:

 • Zatwierdzenie oferty
  Jeśli akceptujesz ofertę przedstawioną przez bank, zatwierdzasz ją używając przycisku 'Zatwierdzam warunki oferty'.
 • Prezentacja umowy
  Na tym etapie bank prezentuje formularz informacyjny oraz umowę. Pobierz dokumenty z serwisu www w formacie PDF i zapoznaj się z nimi. Jeśli akceptujesz warunki umowy, zaakceptuj ją używając przycisku 'Zawieram umowę z bankiem'.
 • Przelew 1 PLN
  Wykonaj przelew weryfikacyjny 1 PLN ze wsparciem usługi Pay-By-Link (w formatce przelewu dane zostaną uzupełnione automatycznie), bądź samodzielnie wprowadzając dane do formatki przelewu w swoim banku (przelew ELIXIR/ExpressELIXIR).
 • Uruchomienie
  Po weryfikacji Twojej tożsamości i wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej, bank uruchomi kredyt, a następnie wyśle do Ciebie informację e-mailem wraz z umową.
W trakcie wprowadzania wniosku omyłkowo zamknąłem stronę www z wnioskiem. Czy muszę składać nowy wniosek?

Jeśli omyłkowo zamkniesz stronę www z wnioskiem lub z innych względów przerwiesz spisywanie wniosku - powrót do wniosku umożliwi Ci link powrotny wysłany na Twój adres e-mail. Kod dostępu otrzymasz za pośrednictwem wiadomości SMS, wysłanej na numer telefonu komórkowego zadeklarowany we wniosku o kredyt.

Powyższe rozwiązanie nie jest dostępne, gdy wniosek został omyłkowo zamknięty na początkowym etapie, np. przed wprowadzeniem danych teleadresowych. W takiej sytuacji wniosek należy sporządzić od nowa.

Jak szybko środki trafią do sprzedawcy?

Standardowo środki trafiają do sprzedawcy nie później niż następnego dnia roboczego po potwierdzeniu zawarcia umowy i uruchomieniu kredytu. Bank przekazuje klientowi w wiadomości wysłanej e-mail’em informację o zawarciu umowy o kredyt oraz plik PDF z umową zabezpieczoną przed dostępem osób nieuprawnionych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wysyłki towaru, zalecany jest bezpośredni kontakt ze sprzedawcą, który odpowiada za realizację umowy sprzedaży towaru.

Dlaczego odmówiono mi kredytu?

Bank ma prawo odmówić udzielenia kredytu bez podania przyczyny, z wyjątkiem odmowy udzielenia kredytu spowodowanej negatywną weryfikacją klienta w bazach.

Jeśli będzie taka możliwość, powód decyzji negatywnej zostanie zaprezentowany na stronie wniosku online, w komunikacie z decyzją kredytową.

Do czego wymagany jest przelew 1 PLN i jak powinienem go zrealizować?

Przelew 1 PLN wymagany jest do potwierdzenia przez bank tożsamości osoby wnioskującej o kredyt. W celu zrealizowania przelewu weryfikacyjnego klient ma możliwość:

 • skorzystania z usługi szybkiego przelewu międzybankowego (pod warunkiem, że bank prowadzący rachunek klienta korzysta z usługi Pay-By-Link) - w takim przypadku klient zostaje przekierowany do serwisu swojego banku, za pośrednictwem którego wykonuje przelew identyfikacyjny (dane przelewu: nazwa odbiorcy, numer rachunku bankowego odbiorcy, tytuł przelewu oraz kwota przelewu wprowadzane są automatycznie),
 • samodzielnego wykonania przelewu (ELIXIR), jeśli bank prowadzący rachunek klienta nie korzysta z usługi szybkich przelewów międzybankowych. W takim przypadku klient we własnym zakresie realizuje przelew wpisując w formatce przelewu: nazwę odbiorcy (Alior Bank SA), numer rachunku bankowego odbiorcy, kwotę przelewu oraz dokładny tytuł przelewu; dane do przelewu są wyświetlane klientowi na ekranie wnioskowania o kredyt oraz dodatkowo przesyłane w wiadomości e-mail, na zadeklarowany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Przed wykonaniem przelewu należy upewnić się, czy dane osobowe oraz adresowe w Twoim banku są aktualne i zgodne z tymi, które zostały podane we wniosku o kredyt.

Z jakiego rachunku mogę wykonać przelew 1 PLN?

Przelew może zostać zrealizowany:

 • z indywidualnego rachunku bankowego klienta, który wnioskuje o kredyt,
 • z rachunku bankowego, którego klient jest współwłaścicielem (przy czym dane przelewu muszą wskazywać klienta jako posiadacza rachunku - nadawcę, który złożył dyspozycję przelewu).

Musi to być rachunek bankowy zadeklarowany na etapie wnioskowania o kredyt.

Czy / kiedy otrzymam zwrot przelanej kwoty 1 PLN?

Przelewy 1 PLN są zwracane w cyklach tygodniowych.

Wykonałem przelew weryfikacyjny 1 PLN, a kredyt nie został uruchomiony. Dlaczego?

Spowodowane jest to najprawdopodobniej negatywną weryfikacją danych przelewu. Tożsamość klienta wnioskującego o kredyt może zostać poprawnie zweryfikowana wyłącznie wtedy, gdy:

 • przelew zostanie zrealizowany z zadeklarowanego we wniosku rachunku bankowego, należącego do klienta lub którego klient jest współwłaścicielem,
 • dane osobowe oraz adresowe zarejestrowane w banku klienta będą w pełni zgodne z danymi zadeklarowanymi we wniosku o kredyt,
 • w przypadku przelewów wykonywanych samodzielnie przez klienta – tytuł przelewu będzie dokładnie taki, jak ten zaprezentowany klientowi na etapie wnioskowania w serwisie internetowym banku oraz w mailu wysłanym na adres e-mail klienta; wszelkie rozbieżności (zbędne spacje, niekompletny tytuł, itd.) mogą przyczynić się do wstrzymania uruchomienia kredytu.

Jeżeli nie dojdzie do pozytywnej weryfikacji przelewu identyfikacyjnego 1 PLN w czasie do 5 dni od daty złożenia wniosku – wniosek zostanie anulowany automatycznie.

Przelew weryfikacyjny wykonany za pośrednictwem usługi Pay-By-Link został negatywnie zweryfikowany. Co mogę zrobić?

W takiej sytuacji możesz samodzielnie wykonać przelew (ELIXIR). Szczegółowe dane do przelewu znajdziesz w wiadomości e-mail, którą otrzymałeś z banku po zatwierdzeniu treści umowy o kredyt.

Przed ponowieniem przelewu upewnij się:

 • czy dane osobowe i adresowe zarejestrowane w Twoim banku są w pełni zgodne z danymi zadeklarowanymi we wniosku o kredyt,
 • czy tytuł przelewu jest dokładnie taki, jak zaleca bank.
Czy mogę samodzielnie anulować wniosek o kredyt?

Tak, klient ma możliwość samodzielnego anulowania wniosku o kredyt na etapie zatwierdzania oferty oraz prezentacji umowy, poprzez wybór opcji 'Rezygnuję'.

Jeśli nie został jeszcze wykonany przelew weryfikacyjny 1 PLN, można się wstrzymać z jego zleceniem - w takim przypadku wniosek zostanie automatycznie anulowany przez system po 5 dniach. Otrzymasz również wiadomość e-mail z informacją o zakończeniu procesu.

W przypadku problemów z anulowaniem wniosku zalecany jest kontakt z infolinią banku (19 502 lub 801 11 55 99).

Jak mogę otrzymać formularz informacyjny?

W trakcie procesu wnioskowania o kredyt istnieje możliwość pobrania formularza informacyjnego z ekranu prezentacji umowy (dokument w formacie PDF). Plik można otworzyć np. za pomocą programu Adobe Reader, dostępnym na stronie producenta: http://www.adobe.com/pl/products/reader.html

Formularz informacyjny zostanie również wysłany wraz z umową na adres e-mail, zadeklarowany przez klienta we wniosku o kredyt.

Po uruchomieniu kredytu ratalnego

Jak zalogować się po raz pierwszy do bankowości internetowej? Jakie dane są potrzebne do zalogowania?

Do pierwszego logowania służy Numer klienta (identyfikator CIF), czyli unikatowy 8-cyfrowy identyfikator nadany przez bank.

Jeżeli nie masz dostępu do umowy i danych z przelewu zwrotnego, w celu odzyskania numeru klienta zgłoś się do oddziału banku lub placówki partnerskiej banku.
Przypominamy, że informacji o numerze klienta nie przekazuje infolinia banku.
Do systemu bankowości internetowej Alior Banku nie zalogujesz się przy pomocy loginów lub aliasów nadanych w innych bankach.

Zobacz proces pierwszego logowania:

Gdzie znajdę numer klienta CIF/login?

Identyfikator klienta, którego należy użyć do pierwszego logowania to unikatowy 8-cyfrowy numer nadany przez bank.

Identyfikator klienta znajdziesz:

 • w umowie ramowej (umowa na podstawie, której możliwe jest korzystanie z kanałów elektronicznych) lub w umowie o dowolny produkt,
 • w przelewie zwrotnym – jeśli umowa produktowa (np. o konto osobiste lub oszczędnościowe) została potwierdzona przelewem.

Jeżeli nie masz dostępu do umowy i danych z przelewu zwrotnego, w celu odzyskania numeru klienta zgłoś się do oddziału banku. Przypominamy, że informacji o numerze klienta nie przekazuje infolinia banku.
Pamiętaj, że loginy lub aliasy, które nadane zostały w bankach, które połączyły się z Alior Bankiem w przeszłości nie umożliwiają logowania do nowej bankowości internetowej.

Co zrobić jeśli podczas pierwszego logowania nie otrzymuję hasła startowego na telefon komórkowy?

Zweryfikuj w umowie czy wprowadzony przez Ciebie numer klienta jest poprawny Jeśli numer klienta jest poprawny, możliwe, że wystąpił inny problem np.:

 • bank ma nieprawidłowy lub nieaktualny numer telefonu komórkowego - w takim wypadku aktualizacja numeru będzie możliwa w oddziale banku.
 • przepełniona skrzynka odbiorcza w telefonie,
 • problem z dostarczeniem wiadomości SMS po stronie operatora telefonii komórkowej lub banku,
 • włączona opcja 3G w telefonie (zamiast GSM),
 • brak włączonego roamingu (w przypadku pobytu za granicą).

Prosimy o wyłączenie i ponowne włączenie telefonu. Jeśli nadal nie otrzymasz kodu SMS, prosimy o kontakt z infolinią banku (dostępną pod numerem 19 502) lub oddziałem, w celu ustalenia dokładnej przyczyny problemu.

Jak zmienić login?

Do pierwszego logowania należy użyć numeru klienta nadanego przez bank. Po pierwszym zalogowaniu możesz w systemie bankowości internetowej zdefiniować dowolny login, którego będziesz używać do kolejnych logowań.

 • Aby zmienić identyfikator wejdź w: Ustawienia (prawy górny róg strony) → Autoryzacja i bezpieczeństwo – Rozwiń.

Co mam zrobić, jeśli zapomniałem hasła do logowania?

Jeśli zapomniałeś hasła, skontaktuj się z infolinią banku dostępną pod numerem 19 502 lub z dowolnym oddziałem Alior Banku. Po odblokowaniu dostępu, podczas kolejnego logowania otrzymasz kod SMS z hasłem startowym.

Gdzie znajdę wysokość raty, termin spłaty, kwotę przyznanego kredytu?

Kluczowe parametry przyznanego kredytu, tj. kwotę, wysokość raty oraz termin spłaty znajdziesz:

 • w umowie o kredyt/pożyczkę,
 • w systemie bankowości internetowej Alior Banku (po zalogowaniu) w szczegółach kredytu ratalnego.


Informacje możesz sprawdzić również w bankowości mobilnej oraz odwiedzając najbliższy oddział.

Podczas kontaktu z infolinią dostępną pod numerem 19 502 wirtualna asystentka poinformuje Cię o wysokości raty, najbliższym terminie spłaty, całkowitej kwocie pozostałej do spłaty oraz ewentualnych zaległościach. Z jej pomocą będziesz mógł również zamówić harmonogram spłat.

Kredyt został uruchomiony, a nie otrzymałem harmonogramu i umowy na adres e-mail. Jak mogę otrzymać te dokumenty?

W przypadku, gdy klient nie zapisał lokalnie na swoim urządzeniu umowy kredytu oraz formularza informacyjnego na etapie prezentacji umowy w serwisie internetowym banku (formularz online wniosku) i nie otrzymał tych dokumentów oraz harmonogramu spłat na wskazany adres e-mail, zalecany jest bezpośredni kontakt z bankiem pod nr telefonu 19 502 lub 801 11 55 99 albo w oddziale (lista oddziałów: https://www.aliorbank.pl/placowki-i-bankomaty.html).

Aktualny harmonogram dostępny jest także po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej.
Aby sprawdzić harmonogram spłat:

 • kliknij Zobacz cały harmonogram na kaflu produktu,
 • w szczegółach Pożyczki / Kredytu w zakładce Harmonogram spłat.

Dane te znajdziesz także w aplikacji mobilnej.

Pamiętaj, że masz możliwość pobrania harmonogramu spłat w bankowości internetowej oraz w aplikacji mobilnej poprzez opcję Pobierz cały harmonogram.

Informacje dotyczące kredytu możesz także otrzymać kontaktując się z infolinią banku dostępną pod numerem 19 502. Wirtualna asystentka poinformuje Cię o wysokości raty, najbliższym terminie spłaty, całkowitej kwocie pozostałej do spłaty oraz ewentualnych zaległościach. Z jej pomocą będziesz mógł również zamówić harmonogram spłat.

Bank zaleca dokładne sprawdzanie poprawności podawanego we wniosku adresu e-mail, na który wysyłana jest wszelka korespondencja dotycząca kredytu, zarówno na etapie wnioskowania o kredyt, jak i po uruchomieniu kredytu.

W jaki sposób mogę spłacić ratę kredytu?

Ratę możesz spłacać za pomocą przelewu lub wpłacając gotówkę w oddziale banku. Środki należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego, wskazany w umowie kredytu oraz w harmonogramie spłat, w terminach i kwotach zgodnych z harmonogramem spłat.

Jeśli masz konto w Alior Banku, to możesz również spłacać kredyt za pośrednictwem bankowości internetowej lub w aplikacji mobilnej korzystając z opcji „Spłać ratę” na kaflu pożyczki/kredytu na pulpicie albo w szczegółach (po kliknięciu w kafel pożyczki/kredytu). Istnieje również możliwość spłaty zadłużenia w dowolnej kwocie przelewem krajowym.

Przypominamy, że możesz również skorzystać z automatycznej spłaty kredytu. Tę usługę włączysz po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej. W tym celu należy kliknąć na pulpicie w odpowiedni Kredyt → Szczegóły kredytu → Dane informacyjne.
Jeśli włączysz autospłatę, pamiętaj o konieczności zapewnienia środków na koncie.

W jaki sposób zrobię przelew?

Przelew możesz wykonać za pośrednictwem bankowości internetowej, aplikacji mobilnej, podczas wizyty w oddziale banku lub kontaktując się z infolinią.

 • Jeśli chcesz skorzystać z bankowości internetowej przejdź do formularza przelewu i z górnego menu wybierz: Płatności → Nowa płatność

lub
→ kliknij Wyślij przelew przy odpowiednim rachunku  
Przelew potwierdzisz kodem autoryzacyjnym przesłanym na numer telefonu do kodów SMS.

 • Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej po zalogowaniu wybierz opcję „Płatności”, a następnie interesujący Cię rodzaj przelewu.

Przelew potwierdzisz PIN-em autoryzacyjnym nadanym podczas aktywacji aplikacji mobilnej lub za pomocą odcisku palca.

 • Chcąc dokonać przelewu za pośrednictwem infolinii zadzwoń na numer 19 502 (z sieci Play: 12 19 502) lub 12 370 70 00 (tel. stacjonarne i komórkowe) +48 12 19 502 lub +48 12 370 70 00 (z zagranicy).
 • Jeżeli wybierzesz wizytę w dowolnym oddziale banku nie zapomnij zabrać ze sobą aktualnego dokument tożsamości.
Kiedy otrzymam harmonogram spłat kredytu?

Harmonogram spłat kredytu wysyłany jest przez bank po uruchomieniu kredytu, na podany przez klienta we wniosku adres e-mail. W przypadku, gdy adres e-mail nie został podany, bank wysyła harmonogram spłat za pośrednictwem Poczty Polskiej, na ostatni podany przez klienta adres do korespondencji. W odrębnej przesyłce otrzymasz umowę oraz formularz informacyjny. Nowy harmonogram wysyłany jest również w momencie dokonania nadpłaty na rachunku kredytowym.

Aktualny harmonogram dostępny jest także po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej.
Aby sprawdzić harmonogram spłat:
→ kliknij Zobacz cały harmonogram na kaflu produktu → w szczegółach Pożyczki / Kredytu w zakładce Harmonogram spłat Dane te znajdziesz także w aplikacji mobilnej.
Pamiętaj, że masz możliwość pobrania harmonogramu spłat w bankowości internetowej oraz w aplikacji mobilnej poprzez opcję Pobierz cały harmonogram.

Podczas kontaktu z infolinią dostępną pod numerem 19 502 wirtualna asystentka poinformuje Cię o wysokości raty, najbliższym terminie spłaty, całkowitej kwocie pozostałej do spłaty oraz ewentualnych zaległościach. Z jej pomocą będziesz mógł również zamówić harmonogram spłat.

Dane dotyczące spłaty: termin, kwota i numer rachunku, znajdują się także w treści umowy kredytu. W razie nieotrzymania harmonogramu, w celu zamówienia jego duplikatu lub w celu otrzymania kolejnego wykazu skontaktuj się z infolinią banku lub z oddziałem banku. Podczas rozmowy z pracownikiem możesz również uzyskać informacje niezbędne do dokonania spłaty bieżącej raty, w tym numer rachunku do spłaty.

Czy mogę kredyt spłacić szybciej?

Masz możliwość wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty swojego kredytu. Po dokonanej wpłacie bank sprawdza, czy wpłata środków pozwala na rozliczenie i zamknięcie rachunku kredytowego. Jeśli wpłacona suma środków pozwala na zamknięcie kredytu jest on zamykany. Po zamknięciu kredytu bank wysyła sms potwierdzający ten fakt. Istnieje również możliwość otrzymania zaświadczenia o całkowitej spłacie w oddziale – opłata za wydanie zaświadczenia jest zgodna z aktualną Taryfą Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych.

Jeśli wpłacona kwota nie pozwala na zamknięcie kredytu standardowo uruchomiona zostanie spłata częściowa, skutkująca skróceniem okresu kredytowania. W przypadku spłaty częściowej na rachunku kredytowym pozostawiona jest kwota przeznaczona na spłatę najbliższej raty zgodnie z harmonogramem spłat. Nadwyżka zostaje rozksięgowana w dniu wpłaty (na koniec dnia) pomniejszając kwotę kapitału pozostałego do spłaty.

Zatem skrócenie okresu kredytowania nastąpi w sytuacji, gdy wpłacone środki są wystarczające na pokrycie więcej niż 1 raty wynikającej z harmonogramu. Okres kredytowania ulegnie skróceniu o taką liczbę rat, na jaką wystarcza nadpłata wynikająca z wcześniejszej częściowej spłaty.

Możesz także złożyć dyspozycję rozliczania wcześniejszych spłat zgodnie z harmonogramem wówczas wyżej wymienione operacje nie będą miały miejsca na rachunku kredytowym. W przypadku, gdy jesteś zainteresowany rozliczeniem wpłaty w inny sposób niż skrócenie okresu kredytowania możesz wybrać:

 • zmniejszenie wysokości rat,
 • saldo spłat zawieszonych,
 • spłata zgodna z harmonogramem.

W przypadku gdy chcesz skorzystać z jednej z powyższych opcji (innej niż skrócenie okresu kredytowania) należy złożyć odpowiednią dyspozycję przed terminem spłaty następnej raty kredytu. Dla pożyczki gotówkowej zmiana wymaga dyspozycji pisemnej – która powinna trafić do banku nie później niż na 3 dni robocze przed terminem płatności raty.

Dyspozycję taką możesz:

 • złożyć w dowolnym oddziale banku,
 • wysłać na adres korespondencyjny Alior Banku: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

Natomiast zmianę dotyczącą kredytu ratalnego można, oprócz wskazanych wyżej kanałów, zrealizować także na infolinii (kontaktując się z kraju: 12 19 502 lub 12 370 70 00, kontaktując się z zagranicy: +48 12 19 502 lub +48 12 370 70 00).

Jak mogę otrzymać zwrot nadpłaty?

Po rozliczeniu kredytu, w przypadku wystąpienia nadpłaty oraz jeśli nie złożysz odrębnej dyspozycji, bank dokona przelewu nadwyżki z rachunku kredytu na spłatę zaległości w bieżącej spłacie na Twoich pozostałych rachunkach pożyczkowych / kredytowych a w następnej kolejności na Twój rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w Alior Banku.

Jeśli nie masz innych pożyczek / kredytów ani rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w Alior Banku, bank skontaktuje się z Tobą w celu rozdysponowania kwoty nadpłaty. W przypadku, gdy bankowi nie uda się skontaktować z Tobą w ciągu 14 dni od rozliczenia kredytu, bank zamknie rachunek kredytu i skieruje kwotę nadpłaty na nieoprocentowany techniczny rachunek banku.

Co się dzieje w przypadku opóźnienia lub braku spłaty raty w wymaganym terminie?

W przypadku opóźnienia lub braku spłaty raty w wymaganym terminie, bank podejmuje działania upominawcze i windykacyjne, które są szczegółowo opisane w umowie kredytu. Za każdy dzień opóźnienia w spłacie naliczane są dodatkowe odsetki karne.

Jak mogę zgłosić odstąpienie od kredytu?

Masz prawo odstąpić od umowy kredytu w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy kredytu można zgłosić:

 • wysyłając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu (zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do umowy) na adres korespondencyjny banku: Alior Bank, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa,
 • pisemnie w dowolnym oddziale Alior Banku,
 • telefonicznie, kontaktując się z infolinią Alior Banku pod numerem telefonu 19 502 lub 801 11 55 99.

Inne pytania

Jaką komunikację w trakcie wnioskowania o kredyt będę otrzymywać za pośrednictwem wiadomości SMS, a jaką za pośrednictwem wiadomości e-mail?

Wiadomości e-mail oraz SMS to podstawowa forma komunikacji pomiędzy klientem a Bankiem w procesie wnioskowania o kredyt. Dlatego też zaleca się dokładne sprawdzenie poprawności podanego we wniosku numeru telefonu komórkowego oraz adresu poczty elektronicznej.

Za pośrednictwem SMS klient otrzyma:

 • kod dostępu do wniosku - w celu powrotu do wniosku, którego spisanie zostało przerwane z różnych powodów; SMS generowany jest za każdym razem, gdy klikniesz w link powrotny do wniosku (wysłany na Twój adres e-mail),
 • informację o konieczności wykonania przelewu weryfikacyjnego 1 PLN,
 • informację o oczekiwaniu przez bank na przelew weryfikacyjny 1 PLN (SMS z przypomnieniem generowany jest raz dziennie przez 5 dni od daty złożenia wniosku lub do czasu otrzymania przez bank przelewu),
 • informację o uruchomieniu umowy kredytu, czyli dacie zawarcia umowy.

Za pośrednictwem wiadomości e-mail klient otrzyma:

 • informację o poszczególnych etapach na jakich znalazł się wniosek,
 • informację o konieczności wykonania przelewu weryfikacyjnego 1 PLN,
 • formularz informacyjny oraz umowę kredytu(po uruchomieniu kredytu), które jest równoznaczne z terminem zawarcia umowy.
Z ilu znaków składa się kod autoryzacyjny do kontynuacji wniosku?

Kod autoryzacyjny do kontynuacji wniosku składa się z 5 znaków i jest wysyłany na numer telefonu komórkowego podany przez klienta we wniosku.

Czy mogę otrzymać kredyt ratalny online, jeżeli nie posiadam konta bankowego?

Nie ma takiej możliwości. Konto bankowe jest niezbędne do wykonania przelewu weryfikacyjnego 1 PLN. Pozytywna weryfikacja danych z przelewu z danymi podanymi przez klienta we wniosku jest wymagana do zawarcia umowy i uruchomienia kredytu

Czy dane przekazywane we wniosku są bezpieczne?

Tak, dane klienta przekazywane we wniosku są bezpieczne. Połączenie z bankiem jest szyfrowane protokołem SSL.